latviskās dzīvesziņas pasaule

latviskā dzīvesziņa

kas tā ir?
latviskā dzīvesziņa ir latviešu tautas zināšanu kopums par Dievu un Dieva laisto pasauli, un tās likumiem.

Latviskā dzīvesziņa – garīgo un tikumisko vērtību kopums, kas kultūrvēsturiskās attīstības gaitā, pašas tautas izkopts, nosaka un veido latvisko patību (identitāti), tās kodolu un kultūru kā Eiropas un pasaules kultūras vispārcilvēcisku vērtību.

Latviskās dzīvesziņas izziņas avoti ir:
DAINAS un citi avoti –Baltijas som-ugru un baltu mijiedarbībā izveidojies latviešiem raksturīgais pasaules skatījums. Tie iezīmē un māca tikumiskos ideālus, kas dzīvē un darbā kopjami gan individuālai, gan sabiedriskai dzīvošanai.
RAKSTS (ornaments), tā zīmes, tēli un simboli, kas līdz mūsu dienām saglabāti arheoloģiskajā un etnogrāfiskajā mantojumā un apskatāmi kopā ar dainām un pārējo folkloru.
TRADĪCIJAS - mūža godu un gadskārtu rita saskaņa cilvēka un dabas vienotībā.
DABA - pati Dieva laistā pasaule.

Latviskās dzīvesziņas vērtības ir kopīgā vēsturiskā atmiņa un ideāli, tās simboli un arhetipi.

Latviskai dzīvesziņai ir individuāls, sabiedrisks un vienlaicīgi vispārcilvēcisks raksturs. Tā vēršas pie katra cilvēka iekšējās apziņas - māca caur labo, audzina tikumību, piederību, atbildību, godu un cieņu.

Latviskā dzīvesziņa dod latviešu garīgās un tikumiskās vērtībās balstītus orientierus, tautas pieredzē balstītu Pasaules izpratni un pārliecību par tradīciju īpašo, nepārejošo nozīmi, kas palīdz nenomaldīties mūsdienu Pasaulē neatkarīgi no dzīves vietas, nenoliedzot arī sinkrētisko mijiedarbi ar citām reliģijām un pasaules uztverēm. Māca lepnumu par piederību senai un nozīmīgai kultūrai un garīgai tradīcijai. Palīdz saprast savas dzīvošanas dziļāko jēgu, paaudžu paaudzē mantotās sakrālās dzīves vērtības un laimes formulu ģimenē, tautā, cilvēcē.

Client
KURBADS
AUTOMAŠĪNU TRANSPORTS UN LOĢISTIKA
SPILVA
ĒDIENI UN ĒDIENU PIEDEVAS
PaSaulei
VEIKALS/STUDIJA Vieta, kur senais satiekas ar laikmetīgo.
Mūsu mērķis ir savienot latviskās gara vērtības un dzīves ziņu mūsdienīgā izpildījumā, sajaukt kopā tradicionālo, nemainīgo ar mainīgo un plūstošo , nezaudējot zināšanu dziļumu un vērtības, bet tai pat laikā kļūstot saprotamām un pieejamā mūsdienīgam cilvēkam.
SPĒKOZOLS
LATVIJAS DABAS SPĒKS

Latviskās dzīvesziņas pasaules sadarbības iecere GADSKĀRTA

PIETEIKTIES

p a S a u l e

latviskās dzīvesziņas kopējiem un tiem, kuri par tādiem vēlas kļūt
Mēs esam šaiSaulē, dzīvojam zem Saules -Pasaulē, pēc Saules rita - ejam pa Saules ceļu, paSaulei.

Mūsu senči gadu tūkstošiem ir dzīvojuši saskaņā ar dabu un Visuma likumiem, kopdami mūsu zemi, lai tā būtu spēcinoša un auglīga nākamajiem simtiem paaudžu. Mēs turpinām mūsu tautas iesākto un sargājam latvisko dzīvesziņu, gan to kopjot, gan daudzinot, gan nodrošinot tās gaitu līdzi laikam. Latviskās dzīvesziņas paSaule apvieno latviešus sadarbības tīklā, veicina organizāciju sadarbību un darbojas, kā tilts starp to sabiedrības daļu, kas vēlas izzināt, apgūt un stiprināt savu identitāti caur tautas tradīcijām un dzīves ziņu un latviskās dzīvesziņas kopējiem. Sadarbības tīkls veidojas no organizācijām, kopienām un atbalsta punktiem, kas mērķtiecīgi izzina un kopj mūsu tautas tradīcijas un iesaistās citu izglītošanas procesos, rīkojot gan kultūras, gan izglītojošus, gan praktiskus pasākumus un citas aktivitātes, caur kurām ikviens interesents var iegūt informāciju par mūsu tradicionālo kultūru un latvisko dzīvesziņu, nodrošinot kultūrvēsturiskā mantojuma pārmantojamību un tautas identitātes saglabāšanu mūsdienu globalizācijas laikmetā.

 • Svētki

  Gadskārtas svinības un citi gada rita svētki saskaņai ar dabu

 • Zināšanas

  Latvisko dzīvesziņu izzinoši un daudzinoši notikumi

 • Vietas

  Mūsu zemes spēka vietas un latviešu tikšanās centri

 • ĻAUDIS

  Tautas tradīciju kopēji katrā novadā, katrā pagastā

Client Client Client Client Client Client Client Client Client

par dzīvesziņu

Latviskās dzīvesziņas pasaules sadarbības iecere GADSKĀRTA

jaunumi

SAZIŅA